Hong Duc University, Thanh Hoa City

Kontaktpersonen:

 

Dr. Hoang Dinh Hai
Head of International Cooperation
Director of International Education
hoangdinhhai@hdu.edu.vn
Dr. Hoang Thi Ha
Projekt-Koordinatorin

hhoangthvn@gmail.com
                                                                                                          

Vertragsunterzeichnung 12/2014 an der HDU